مدرس: مهندس هوشنگ بهمنی

تاریخ برگزاری:8 اردیبهشت ماه-ساعت :16-20