افتخارات


phoca_thumb_l_09%20%20400%20x%20400.png

لوح تقدیر آموزش کارآفرینی سال 1388

phoca_thumb_l_img_2612%20copy.png phoca_thumb_l_08%20%20%20400%20x%20400.png

لوح تقدیر ششمین نمایشگاه بین المللی بازار گردشگری خاورمیانه

phoca_thumb_l_img_0552%2002.png phoca_thumb_l_img_0549%20copy.png phoca_thumb_l_03%20%20%20400%20x%20400.png

تندیس روز جهانی غذا 1391

phoca_thumb_l_01%20%20big%20%20copy.png

تندیس روز جهانی غذا 1388

phoca_thumb_l_img_0553%20copy.png phoca_thumb_l_img_9308.png
phoca_thumb_l_04%20%20%20400%20x%20400.png

تندیس انجمن صنفی مجریان آموزش کارآفرینی

phoca_thumb_l_img_0550%2003.png phoca_thumb_l_%20ccpl%20copy.png
phoca_thumb_l_02%20%20400%20x%20400.png

تندیس اولین جشنواره ملی تولیدکنندگان جوان

phoca_thumb_l_06%20%20%20big%20copy.png

تندیس مقام دوم بخش خدمات - سومین جشنواره کارآفرینان برتر استان فارس

phoca_thumb_l_%20%20%20%20copy.png
phoca_thumb_l_img_2638%20copy.png phoca_thumb_l_05%20%20%20400%20x%20400.png

برگزیده همایش بین المللی برند برتر،کیفیت برتر

07%20%20%20400%20x%20400.png

لوح تقدیر روز جهانی غذا 1390