عضویت ها


عضویت در مجامع • انجمن مشاوران مدیریت ایران
 • رئیس شوراي بانوان بازرگان فارس (سال 1389 تاکنون)
 • نظام صنفی رایانه ای استان فارس (عضو هیئت مدیره )
 • تشکل صادراتی خدمات فنی مهندسی فارس (عضو هیات مدیره )
 • اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی شیراز (عضو هیات نمایندگان)
 • کمیسیون رقابت و خصوصی سازی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی ایران (رئیس)
 • کانون زنان بازرگان ایران (نائب رئیس )
 • انجمن مهندسین مشاور فارس ( عضو هیات مدیره )
 • انجمن صنفی کارفرمایی صنایع غذایی فارس (نایب رئیس)
 • خانه صنعت و معدن جوانان فارس ( نائب رئیس)
 • انجمن ملي زنان كارآفرين شعبه فارس
 • انجمن مديران صنايع فارس
 • شورای هماهنگی ایران و کویت
 • صندوق پژوهش و فناوری استان فارس
 • کمیته استاندارد سازی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز(رئیس)
 • کمیسیون سنجش فضای کسب و کار اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی شیراز(رئیس)
 • مدیر اجرایی نمایشگاه توانمندیهای زنان کارآفرین استان فارس(اتاق بازرگانی سال 1390 تاکنون)
 • کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی فارس
 • کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی فارس
 • شورای پژوهش اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی فارس
 • کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی فارس
 • کمیته علمی سمینار بهره وری (سال 1378 )
 • کمیته اجرایی سمینار بهره وری (1378 )
 • کمیته علمی سمینار صنایع تبدیلی (سال 1375 )
 • کمیته اجرایی سمینار صنایع تبدیلی (سال 1375 )
 • و ...